Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

освітньо-професійна програма “Обслуговування та ремонт електропобутової техніки”

    Попит на фахівців в галузі електричної інженерії щодня зростає. Освітня програма забезпечує необхідні умови для формування і розвитку загальних та професійних компетентностей освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, що полягає в оволодінні знаннями, уміннями і навичками, необхідними для здійснення фахової діяльності за спеціальністю. Програмні результати навчання відповідають цілям освітньо-професійної програми.

Об’єкти вивчення та/або діяльності:

  • електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне обладнання;
  • монтаж, налагодження та ремонт електротехнічних апаратів та електричних машин електропобутової техніки;
  • підприємства з ремонту та обслуговування електропобутової техніки.

  Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування теорій і методів фізики та інженерних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

  Теоретичний зміст предметної області: базові поняття функціонування ринку електричної енергії, теорії електричних та електромагнітних кіл, основи проєктування, аналіз режимів роботи електричних машин електропобутової техніки, підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження побутових машин та приладів.

  Методи, методики та технології: методи розрахунку електричних кіл, машин і апаратів, електромеханічних параметрів із використанням спеціалізованого лабораторного обладнання, персональних комп’ютерів та іншого обладнання.

  Інструменти та обладнання: контрольно-вимірювальні засоби, електричні та електронні прилади, обладнання для ремонту побутових машин та приладів, мікропроцесорна техніка, комп’ютери.

  Здобувачі освіти є вільними у виборі вибіркових компонентів навчання, місць проведення практик, тематики курсового та дипломного проєктування, що сприяє формуванню конкурентоспроможного випускника, який володіє не тільки фаховими компетенціями, але й розвинутими соціальними навичками.

  Фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки є затребуваним як у енергетичній так і у машинобудівній галузях промисловості в цілому, так і комунальній галузі, зокрема, підготовлений до робіт на підприємствах та високотехнологічних компаніях електроенергетичного та електротехнічного профілю на посадах:

  • технік-електрик;
  • енергетик;
  • електрик дільниці;
  • електрик цеху;
  • енергетик цеху;
  • електромеханік;
  • технік-енергетик;
  • електромеханік дільниці;
  • фахівець з організації побутового обслуговування;
  • лаборант (галузі техніки);
  • технік-технолог (електротехніка).

  Зазначений об’єкт діяльності цілком задовольняє потреби галузі в таких фахівцях та відповідає сучасному ринку праці.

  Випускник отримує освітню кваліфікацію фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки і може працювати на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності, сфері сервісного обслуговування приладів побутової техніки державних та приватних підприємств та продовжувати навчання у закладах вищої освіти України та за її межами

  ВСП «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж НУВГП» готує фахових-молодших бакалаврів, які відповідають вимогам сьогодення, мають високі моральні якості, володіють соціально-особистісними загальнонауковими, інструментальними компетенціями у вирішенні проблем і задач соціальної діяльності.