Положення, інструкції

ПОЛОЖЕННЯ

Положення РЕТФК про організацію освітнього процесу та практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти

Положення РЕТФК про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Концептуальні засади діяльності та стратегія розвитку ВСП РЕТФК НУВГП 2020-2025 рр.

Положення РЕТФК про педагогічну раду

Положення РЕТФК про методичну раду

Положення РЕТФК про адміністративну раду

Положення РЕТФК про раду профілактики правопорушень

Положення РЕТФК про раду роботодавців

Положення РЕТФК про стейкхолдерів ОПП

Положення РЕТФК про навчально-методичний комплекс дисципліни

Положення РЕТФК про порядок і процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Порядок розгляду звернень студентів

Положення РЕТФК про курсове проектування

Положення РЕТФК про дипломне проектування

Положення РЕТФК про академічну доброчесність

Положення РЕТФК про систему наскрізного контролю та оцінювання якості знань студентів

Положення РЕТФК про оцінювання знань здобувачів фахової передвищої освіти у формі комплексних контрольних робіт із навчальних дисциплін

Положення РЕТФК про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

Положення РЕТФК про студентське самоврядування

Положення РЕТФК про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін

Положення РЕТФК про академічну мобільність студентів

Положення РЕТФК щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами

Положення РЕТФК про індивідуальний навчальний план студента

Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Положення РЕТФК про рейтингову оцінку роботи викладача

Положення РЕТФК про порядок організації, проведення, аналізу та представлення результатів анкетування.

Положення РЕТФК з ведення журналу обліку навчальної роботи

Положення РЕТФК про дуальну форму здобуття освіти

Положення РЕТФК про організацію фізичного виховання і масового спорту

Положення РЕТФК про методичну роботу викладача

Положення РЕТФК про гурткову роботу

Положення РЕТФК про відкрите заняття

Положення РЕТФК про старостат

Положення РЕТФК про циклову комісію

Положення РЕТФК про бібліотеку

Положення РЕТФК про студентське наукове товариство

Положення РЕТФК про організацію заочної форми навчання

Положення РЕТФК про штаб з питань цивільного захисту

Положення РЕТФК про навчання, інструктажі та перевірку знань працівників і студентів

Положення РЕТФК про атестацію та паспортизацію навчальних кабінетів, лабораторій та інших об`єктів навчально-виробничого призначення

Положення РЕТФК про службу охорони праці

Положення РЕТФК про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання