Групи заочного відділення

Заочна форма здобуття фахової передвивщої освіти – спосіб організації навчання здобувачів в коледжі за допомогою поєднання навчальних занять і контрольних заходів під час короткочасних сесій та самостійного оволодіння освітньою програмою в період між ними.

Організація навчального процесу на заочній (дистанційній) формах навчання здійснюється згідно з державними стандартами освіти і Положенням про організацію освітньої діяльності у ВСП «РЕТФК НУВГП» з урахуванням передбачених чинним законодавством пільг для осіб, які поєднують роботу з навчанням.

Прийом на навчання без відриву від виробництва здійснюється згідно з Правилами прийому. 

Відповідно до „Кодексу Законів про працю”, Закону України „Про відпустки” та Постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 634 „Про порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості” для осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи і навчаються у вищих закладах освіти за заочною формою, передбачені пільги у вигляді додаткових оплачуваних відпусток і відпусток без збереження заробітної плати.

Навчальний процес за заочною формою навчання організується згідно з Положенням про організацію освітньої діяльності у ВСП «РЕТФК НУВГП» і здійснюється під час сесій і в міжсесійний період. Сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття, консультації та контрольні заходи).

ВСП «РЕТФК НУВГП» проводить  навчання за державним замовленням та за оплату вартості юридичними та фізичними особами на заочну форму навчання на основі ПЗСО (11 кл.)  і ОКР «Кваліфікований робітник» за такими спеціальностями:

133 Галузеве машинобудування

071 Облік і оподаткування

182 Технології легкої промисловості

Купицька Наталія Сергіївна

Завідувач відділення, старший викладач, спеціаліст вищої категорії

  • Групи 3ОО/ІМ/МК
  • Групи 4ОО/ІМ/МК
  • Групи 5ОО/ІМ/МК