Електронна бібліотека

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ

Гісем О. В. Всесвітня історія (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. загал. серед. освіти. Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 176 с.

Гісем О. В. Всесвітня історія (профільний рівень): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти. Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 240 с.

Гісем О. В. Всесвітня історія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 224 с.

Гісем О. В. Всесвітня історія (профільний рівень): підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 240 с.

Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти. Київ: Генеза, 2018. 160 с.

Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти. Київ: Генеза, 2019. 160 с.

Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: (профільний рівень): підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти. Київ: Генеза, 2019. 224 с.

Полянський П. Б. Всесвітня історія (рівень стандарту)» підруч. для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти. Київ: Грамота, 2019. 256 с.

Сорочинська Н. М., Гісем О. О. Всесвітня історія (рівень стандарту): підручник для 10 класу закл. загальн. серед. освіти. Тернопіль: Навчальна  книга – Богдан, 2018. 256 с.

Щупак І. Я. Всесвітня історія (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ:УОВЦ «Оріон», 2018. 208 с.

Щупак І. Я. Всесвітня історія (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Київ:УОВЦ «Оріон», 2019. 256 с.

Зарубіжна література (рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / Ю. І. Ковбасенко. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – 224 с.

Зарубіжна література (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загальн. серед. освіти / О. М. Ніколенко, О. В. Орлова, Л. Л. Ковальова. — К. : Грамота, 2018. — 208 с.

Зарубіжна література (рівень стандарту) : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / Ю. І. Ковбасенко. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 256 с.

Зарубіжна література (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти / Ольга Ніколенко, Людмила Ковальова,
Людмила Юлдашева, Дмитро Лебедь, Ольга Орлова, Катерина Ніколенко. — К. : Грамота, 2019. — 192 с.

Зарубіжна література. Рівень стандарту : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Н. М. Кадоб’янська, Л. М. Удовиченко. — Х. : ТОВ «СИЦИЯ», 2018. — 256 с. : іл.

Зарубіжна література. Рівень стандарту : підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / Н. М. Кадоб’янська, Л. М. Удовиченко. — Х. : ТОВ «СИЦИЯ», 2019. — 256 с.

Підручник з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для 10 класу рівень стандарту. О.С. Істер. Видавництво «Генеза», Київ 2018р.

Підручник з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для 10 класу рівень стандарту. А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Видавництво «Гімназія», Харків 2018р.

Підручник з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для 10 класу рівень стандарту.Г.П.Бевз, В.Г. Бевз. Видавничий дім «Освіта 2018р.

Підручник з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для 11 класу рівень стандарту. О.С. Істер. Видавництво «Генеза», Київ 2019р.

Підручник з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для 11 класу рівень стандарту.Г.П.Бевз, В.Г. Бевз. Видавничий дім «Освіта 2019р.

Підручник з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для 11 класу рівень стандарту. А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Видавництво «Гімназія», Харків 2019р.

Фізика (Рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М. : підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / Бар’яхтар В.Г.,Довгий Ф.Я.,Божинова О.О, Кірюхіна О.О/ за ред. Бар’яхтара В.Г.,Довгого Ф.Я. мХарків: Ранок, 2019. -272 с: іл.

Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навч. програмою авт..колективу під керівництвом Ляшенка О.І.): підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти /Володимир Сиротюк, Юрій Мирошніченко— Київ: Генеза, 2019. — 368 с. : іл.

Фізика (рівень стандарту, за навч. програмою авт. колективу під керівництвом Ляшенка О.І.) : підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / В.Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2018. — 256 с. : іл.

«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.)» підручник для 10 класу (авт. Бар’яхтар В. Г.; Довгий С. О.; Божинова Ф. Я.; Кірюхіна О. О.) ТОВ “Видавництво “Ранок”-2018

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН‎‎‎‎‏‏‎ (цикл загальної підготовки)

Історія України: підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів / [О. М. Бут, М. І. Бушин, Ю. І. Вовк та ін.]; за заг. ред. д.і.н., проф. М. І. Бушина, д.і.н., проф. О. І. Гуржія; Міністерство освіти і науки
України, Черкас. держ. технол. ун-т.– Черкаси: ЧДТУ, 2016. – 644 с.

Білоцерківський В. Я.  Історія України: Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 536 c.

Бойко О. Д. Підручник. Історія України. 7-е видання. Київ, 2018. 482 с.

Гарін В. Б., Кіпцар І.А., Кондратенко О. В. Історія України: Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 240 с

Історія України: підручник / Г. Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, О.В. Вербовий та ін.. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. 695 с.

Лазарович М. В. Історія України: навч. посіб. Київ: Знання, 2013. 685 с.

Світлична В.В. Історія України: Навч. посіб. Київ: Каравела, 2006. 400 с.

Зміст і сутність процесу існування культури в сучасних умовах глобалізаційного процесу, теоретичне обґрунтування конкретних явищ та специфіки сучасної культури.

Процес становлення та розвитку української культури. Найбільш значні культурні цінності українського народу. Розвиток української культури від давніх часів до сьогодення.

Соціально-історична специфіка становлення та розвитку української культури, особливості регіональних проявів головних рис української ментальності в різних формах культури, перспективи життєвої спроможності певних культурно-історичних надбань в сучасних умовах особистого та суспільного буття.

Теоретична реконструкція ґенези української культури, закономірності і тенденції її розвитку.

Теоретичні основи культури, процес розвитку історії української культури від найдавніших часів до сьогодення, найвизначніші здобутки, що стали найбільшими надбаннями української нації та світової цивілізації.

Сутність культури, процес становлення і розвитку української культури в контексті світової культури.

Соціально-історична обумовленість художньо-культурологічних процесів в Україні з найдавніших часів до початку ХХІ ст. Процеси історичного розвитку української культури. Формування та еволюції української культури.

Розвиток української культури в контексті світової культури.

Основні етапи, процеси та події історії української культури з давніх часів до сьогодення. Відомості з історії писемності, освіти та літератури, науки і техніки, образотворчого мистецтва, музики, театру і кіно. Українська культура як цілісний феномен і складова культурного розвитку світу.

Історія України: підручник

Історія України: державницькі процеси, розвиток культу ри та політичні перспективи: навч. посіб.

Історія України: навч. посіб.

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (цикл професійної підготовки)

014 Середня освіта (Фізична культура)

022 Дизайн (Графічний дизайн)

022 Дизайн (Дизайн середовища)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

071 Облік і оподаткування

076 Підприємництво та торгівля / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

133 Галузеве машинобудування

Захаркін О.У.     Технологічні основи машинобудування (основні способи обробки поверхонь та сучасні Т-системи для їх реалізації): навчальний посібник./О.У. Захаркін.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 137 с.

Технологічні основи машинобудування. Навчальний посібник до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи студентів інженерно-хімічного факультету та механіко-машинобудівного інституту / Укл. Добрянський С.С., Малафєєв Ю.М., Субін А.А., Гриценко В.М. Під редакцією Петракова Ю.В. – Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. – 112 с., іл.

Родін П.Р. і др. Металорізальні інструменти. В 2-х ч. / П.Р. Родін, Ю.М. Бугай, Н.С. Равська, В.І. Солодкий. – Київ, «Вища школа», 1993. – Ч.1 – 226 с., іл.

Пуховський Є.С., Малафєєв Ю.М. Проектування гнучких виробничих систем машинобудування. Навчальний посібник для студентів ВНЗ машинобудівних спеціальностей / Частина І / Під ред. Коренькова В.М. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 286 с., іл.

Пуховський Є.С., Малафєєв Ю.М., С.С. Добрянський. Проектування гнучких виробничих систем машинобудування. Навчальний посібник для студентів ВНЗ машинобудівних спеціальностей. / Частина IІ. / Під редакцією Коренькова В.М. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 204 с., іл.

Бочков В.М., Сілін Р.І., Гаврильченко О.В. Розрахунок та конструювання металорізальних верстатів: підручник / За ред. Сіліна Р.І. – Львів: Видавництво «Бескит біт», 2008. – 448 с.

Технологія конструкційних матеріалів: Обробка металевих виробів різанням: Практикум[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів технічних спеціальностей /КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Д. А. Лесик, В. В. Джемелінський, Ю. В. Ключников, О. Т. Сердітов. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 119 с.

Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні [Текст] : навч. посіб. / Л.І. Боженко. – Львів : Світ, 2003. – 328 с.

Бичківський Р.В. та ін. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник / Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. -560 с.

Взаємозамінність та технічні вимірювання : підруч. для вищ. і серед. техн. навч. закл. / А. П. Кудрін, В. В. Лубяний, В. Д. Хижко. – К. : Астра Пол, 2005

Машта, Н. О. and Бенчук, О. П. and Бенчук, Г. П. and Акімова, Л. М. and Дейнега, О. В. (2015) Основи стандартизації, метрології та управління якістю. О. Зень, Рівне. ISBN

Набродов В. З. Допуски, посадки та технічні вимірювання : підруч. для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти / В. З. Набродов. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 224с.

Цюцюра С. В. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація : Навч. посіб. / С. В. Цюцюра, В. Д. Цюцюра. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К. Знання, 2005. – 242 c.

Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. /Підручник.-3-е вид.,перероб. І доп.-К.:Європ.ун-т фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000.-174 с. Табл. 2. Іл. 5. Бібл.: 34 назв.

Горбатюк Є.О. Технологія машинобудування: навч. посібник / Є.О. Горбатюк, М.П. Мазур, А.С. Зенкін, В.Д. Каразей. – Львів: Новий світ – 2000, 2009. – 358 с.

Дерібо О.О. та ін. Основи технології машинобудування. Частина 1. Самостійна та індивідуальна робота студентів : навч. посіб. / О. В. Дерібо,  Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, С. І. Сухоруков. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 116 с.

Дикань  В.Л. Технологія машинобудівних підприємств: підручник / В. Л. Дикань, Ю. Є. Калабухін, Н. Є. Каличева та ін., за заг. ред. В. Л. Диканя. – Харків: УкрДУЗТ, 2020. – 386 с.

Малафєєв Ю.М. Технологічні основи машинобудування. [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка»; 133 «Галузеве машинобудування» / Ю.М. Малафєєв. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 201 с.

Мельничук П.П. та ін. Технологія машинобудування: підручник / П.П. Мельничук, А.І. Боровик, П.А. Лінчевський, Ю.В. Петраков. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 835 с.

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

182 Технології легкої промисловості

242 Туризм та рекреація / Туризм

Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства. Навч. посіб. З- те вид. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 280 с.

«Організація і техніка обслуговування (для учнів ПТНЗ галузі ресторанного господарства)»: навч. посіб. / С. Г. Кравець. Н. П. Камінська, О. Г. Оліферчук. за наук. ред. С. Г. Кравець – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. 2015. – 202 с.

Самодай В. П. Організація ресторанної справи : навч. посіб. І В. П. Самодай, А. І. Кравченко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 424 с.

Основи готельно-ресторанної справи : навчальний посібник / Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко, П. О. Подлепіна О. О. Вишневська [за заг. ред. А. Ю. Парфіненка]. – X.: ХНУ’ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 288 с.

Мальська М. П.. Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2- вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.

Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. Навч. hoc. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

Всі матеріали, які містяться в електронній бібліотеці, представлені виключно для підтримки навчально-виховної та наукової роботи, вони не призначені для використання з комерційною метою.

Якщо Ви є власником документа і його розповсюдження порушує Ваші авторські права, або якщо Ви хочете внести корективи в даний документ, просимо зв’язатись з нами по e-mail: retk@nuwm.edu.ua