Бухгалтерський облік

Спеціальність «Облік і оподаткування» є однією із найбільш популярних спеціальностей економічного спрямування. Вона є універсальною й професійно спрямованою до сучасних вимог на ринку праці у підготовці фахівців у сфері знань і навичок обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств та інших суб’єктів господарювання, у тому числі у бюджетній та банківських сферах.

Спеціальність «Облік і оподаткування» – це найбільш приваблива економічна спеціальність для тих, хто хоче зрозуміти загальні принципи формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємствами, організаціями, установами. Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого фахівця з бухгалтерського обліку, фінансів, адже всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність.

Підготовка фахівців у коледжі спрямована на отримання студентами глибоких знань, які надають йому можливість успішного працевлаштування бухгалтером та податковим консультантом на підприємствах різних форм власності та різних напрямів діяльності, у фінансовій, банківській та бюджетних сферах діяльності тощо.

Невід’ємною частиною навчального процесу є здобуття студентом практичних навичок під час виконання практичних робіт, курсових проектів та проходження виробничих і переддипломних практик. При цьому студенти беруть активну участь у роботі круглих столів, семінарів і конференцій з питань розвитку економіки, бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні.

Підготовку фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування» здійснює циклова комісія обліково-економічних дисциплін за освітніми програмами «Облік і аудит підприємницької діяльності».

Спеціалізації спеціальності «Облік і оподаткування»

Таблиця 1.

Код спеціальностіСпеціальністьСпеціалізаціяТермін навчання

на основі БЗСО

(9 класів)

на основі ПЗСО

(11 класів)

071Облік і оподаткуванняОблік і аудит підприємницької діяльності

2 роки і

10 місяців

1 рік і

10 місяців

Характеристики освітніх програм спеціальності «Облік і оподаткування»

Таблиця 2.

Назва спеціалізації
ПоказникиОблік і аудит підприємницької діяльності
Орієнтація освітньої програмиПрограма орієнтована на здобуття студентом: знань, умінь, навичок для вирішення завдань обліку та оподаткування, контролю, аудиту та аналізу суб’єктів господарювання; набуття фахових компетентностей для прийняття ефективних професійних рішень в області обліку та оподаткування; розв’язання актуальних задач і проблем у галузі обліку та оподаткування та якостей загально розвиненої особистості
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області обліку та оподаткування.

Акцент робиться на здатність виконувати професійні обов’язки з організації та ведення облікового процесу, податкових відносин, використання облікової інформації в управлінні підприємством з метою розв’язання складних спеціалізованих завдань. .

Придатність до

працевлаштування

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи відповідно до ДК 003: 2010 Національного класифікатора України «Класифікатор професій» і може займати відповідні посади:

2411.2 – аудитор

3433 – бухгалтер, асистент бухгалтера – експерта

3433 – касир – експерт

3439 – інспектор з інвентаризації, інспектор-ревізор

4211 – касир (на підприємстві, в установі, організації)

4121-  обліковець з реєстрації бухгалтерських даних